ارشدیم رفت 🥺🥺🥺😂

مگه فعالیت نداشتی؟؟؟

2 Likes

عه پرچم شدی ک ارشدیت رفت:no_mouth:
من ی بار گپمو بستن دیگه جرات نکردم پیام بزارم فقد رای میدادم

3 Likes

نه چند نفر لازم داشتم:expressionless::joy:

3 Likes

اها:pray::pray::kiss::kiss:

3 Likes

پرچم شدم اره

2 Likes

آیی چه بد شانسی

3 Likes

چرا ارشیدت رفت

2 Likes

ی روز عشقم

1 Likes

*مثل من.:sweat_smile: غصه نخورخواهر ارزشش،رونداره

2 Likes

خیلی:joy::neutral_face::neutral_face::neutral_face:

2 Likes

چون پرچم شدم:neutral_face::neutral_face:

2 Likes

مگه میشه:neutral_face::joy:

2 Likes

اره بابا ولکن
ارشد باشیم نباشیم چ فایده:smiley::smiley::smiley::smiley:
نونمون زیاد میشه ابمون زیاد میشه:joy::neutral_face:

2 Likes

دهنشون سرویس

1 Likes

خداکنه ارشدی مونو تو زندگی حقیقیمون بگیریم

2 Likes

انشالله

1 Likes

عقده این دیگ ولکن

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.